Obchodné podmienky (OP)

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

2. Objednávka

 

3. Výmena a vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

 

4. Cenové podmienky

 

5. Platobné podmienky

 

6. Doprava - dodacie podmienky

 

7. Záručné podmienky a reklamácia

 

8. Ochrana osobných údajov

 

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

10. Záverečné ustanovenia

 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., Tichá 3000/23, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 806 954 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. Č. 66719/N. Obvodný úrad Nitra, Consulting & Trading, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci") a Spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.slovakbikeparks.sk (ďalej len „elektronický obchod") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

 

1.2 Tieto OP platia na území Slovenskej republiky a Českej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu.

 

1.3 Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline.

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/7632 130     
            041/7632 139 
fax č. 041/7632 139


 

1.4 OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach elektronického obchodu.

 

1.5 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

1.6 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho (ktorý zrušil dovtedajší zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji dňa 13.6.2014) zostávajú týmito OP nedotknuté.

 

1.7 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu.

 

1.8 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

 

1.9 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na elektronickom obchode.

 

 

 

1.X Kontaktné údaje na Predávajúceho:

 

• Sídlo firmy:

 

Consulting & Trading, s.r.o.
Tichá 3000/23
010 01 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 46 806 954
DIČ: 2023591141

IČ DPH: SK2023591141
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. SRO, vl. č 66719/N.

 

• Kontaktné údaje:

 

Tel.: 00421 918 310 500 (pondelok - piatok) 09.00 - 16.00 h

E-mail: viktor@slovakbikeparks.sk

 

2. Objednávka

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedaná za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená prepravcom.

 

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme.

 

2.4.1 Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

 

2.4.2 Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na vyššie uvedené číslo do 30 minút od prijatia potvrdenia elektronickej objednávky.

 

2.4.3 Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť do 30 minút od prijatia potvrdenia elektronickej objednávky prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky

 

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 

2.5.1 Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa)

 

2.5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis

 

2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru

 

2.5.4 Spôsob dodania tovaru

 

2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)

 

2.5.6 Dátum dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim inak ako je uvedené vo OP

 

2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

 

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

2.7 Kupujúci sa zaručuje prevziať objednávku a je povinný objednávku prevziať ak ju medzitým nestornoval podľa článku 2.4.3 . Ak Kupujúci objednávku neprevezme a finančné záväzky vyplývajúcich zo zmluvy neprevezme, je Predávajúci oprávnený postupovať v zmysle článku 3.2

 

3. Výmena a vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

definované v článku https://slovakbikeparks.sk/eshop/content/12-vymena-a-vratenie-tovaru

Pokuta za neprevzatie záväznej objednávky

 

3.2 Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Consulting & Trading, s. r. o. na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov Consulting & Trading, s. r. o. vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu a spätnú dopravu tovaru do sidla spoločnosti.

 

3.2.1 Prípadné svoje nároky voči Kupujúciovi je spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúciom a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky, resp. oprávnená požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00 EUR do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na zaplatenie pokuty v prospech účtu 5032569835/0900 / IBAN:SK1509000000005032569835.

 

3.2.2 Spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. je oprávnená žiadať od kupujúceho zaplatenie pokuty vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.  

 

3.2.3 Ak Kupujúci neprevezme objednávku, dáva týmto súhlas na verejné zobrazenie svojho mena a priezviska pod označením "pozor - neseriózni zákazníci". Zároveň jeho meno bude sprístupnené ostatným e-shopom, ktoré sú združené v koalícii slovenských webmastrov a budúce objednávky budú Predávajúcim ignorované. Po zaplatení zmluvnej pokuty podľa článku 3.5.1 bude meno kupujúceho odstránené do 24 hodín.

 

4. Cenové podmienky

 

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na elektronickom obchode s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.

 

5. Platobné podmienky

 

Za tovar môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

 

5.1 V hotovosti pri doručení tovaru na dobierku (platí pre územie Slovenska a Českej republiky) - paušálny poplatok za dopravu je uvedený v cenníku dopravy.

 

5.2.1 Platbou dopredu prevodom na náš účet v mene € (EUR):

 

            Slovenská sporiteľňa a.s.: 5032569835/0900

 

           Medzinárodný tvarIBAN:SK1509000000005032569835

 

                                                    BIC:GIBASKBX

 

5.2.2 Platbou dopredu prevodom na náš účet v mene Kč (CZK):

 

            Fio banka, a. s.: 2300697398/2010

 

- paušálny poplatok za dopravu je uvedený v cenníku dopravy.

 

Ako variabilný symbol uveďte prosím číslo Vašej objednávky. Tovar Vám odošleme po pripísaní platby na náš účet.

 

5.3 Platbou dopredu platobnou kartou/paypal na náš účet:

 

- paušálny poplatok za dopravu je uvedený v cenníku dopravy.

6. Doprava - dodacie podmienky

 

6.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí 1 - 7 dní. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhšia po dohovore s Kupujúcim alebo najmä v prípade objednávok zo Zľavových Portálov, kde sa dodacia doba predlžuje do 30 dní. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar je dodávaný Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou (kuriérom) na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

 

6.1a V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu kvôli nesprávnej / neúplnej adrese, náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša Kupujúci vo výške 3€ s nutnosťou úhrady bankovým prevodom pred opätovným doručením tovaru).

 

6.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

6.3 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí tovaru. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

6.4 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 

• oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené Slovenskou poštou, resp. kuriérskou službou

 

  • poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, resp. kuriérskou službou, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dopravcu

 

6.6 Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky, Českej republiky a vybraných krajín EU.

 

6.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

6.8 Cenník dopravy :

 

Ceny dopravy a platobných podmienok pre SR a ČR definuje Cenník dopravy 

7. Záručné podmienky a reklamácia

 

 

7.1 Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru kupujúcemu.

 

7.2 Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 

7.3 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru) alebo je zaslaná elektronický, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

7.4 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

 

7.5 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť tovar prostredníctvom Slovenskej pošty na korešpondenčnú adresu. Reklamovaný tovar musí čistý, mechanicky nepoškodený. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu do 30 dní a o jej priebehu Kupujúcia informujeme. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.  

 

7.6 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na elektronickom obchode

7.7 Postup pri vybavovaní reklamácie:

 

7.7.1 Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, číslo dokladu o kúpe (alebo kópiu faktúry) a podrobný popis závady.

 

7.7.2 Do 2 dní (pracovné dni) bude Predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú si ďalší postup.

 

7.7.3 Kupujúci pošle reklamovaný tovar alebo vadnú časť na adresu Predávajúceho spolu vyplneným reklamačným protokolom (Môžete si ho stiahnuť TU) a dokladom o kúpe. Náklady na dopravu reklamácie znáša Kupujúci.

 

7.7.4 Po prijatí reklamovaného tovaru je kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie (v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.

 

7.7.5 Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady.

7.8 Postup pri vybavovaní reklamácie pri sprostredkovanom predaji:

 

Pri reklamácií tovaru zakúpeného na zľavovom portáli (portál hromadného nakupovania) kúpujúci postupuje v zmysle VOP Zľavového portálu, kde nákup uskutočnil a zároveň si nárokuje svoje práva voči Zľavovému portálu. Ak kupujúcemu nie je umožnené nárokovať si svoje práva voči Zľavového portálu, Predávajúci je povinný uspokojiť tieto práva zo svojich plnení, tie však môžu byť znížené o preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady (napr.: doprava, provízia,...)

Neposielajte nám prosím akýkoľvek tovar naspäť na dobierku! Takto poslaný tovar nebude z našej strany prevzatý!

 

7.9 Alternatívne riešenie sporov (ARS) 

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sprostosti.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť Consulting & Trading, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., poskytujeme nasledujúce informácie TU

 

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1 Pri nákupe tovaru na elektronickom obchode Predávajúceho sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

 

10.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na elektronický obchod. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 

10.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na elektronickom obchode môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

10.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky Predávajúceho.

 

10.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na elektronickom obchode.

 

10.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na elektronickom obchode.

 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru (mimosúdnou cestou spôsobom vzájomnej dohody medzi Kupujúciom a Predávajúcim). V  prípade že nebude možné spor vyriešiť mimosúdnou cestou, bude to možné riešiť formou mediácie, mediátormi napr: Združenie na ochranu práv spotrebiteľov (napr .: http://www.vop.gov.sk/http://www.ombudspot.sk/http://www.zss.sk/, …)

 

10.8 Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP Predávajúceho.

 

10.9 Ochrana duševného vlastníctva 

 

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

 

Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Consulting & Trading, s.r.o. v zmysle vyššie uvedeného zákona a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

 

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 01. 10. 2020